Analiza i projektowanie obwodów elektrycznych

1. Analiza obwodów prądu stałego

2. Analiza obwodów prądu zmiennego

3. Metody analizy stanów nieustaloinych

4. Pojęcie wrażliwości małoprzyrostowej (rozwiązanie za pomocą Mathcada Prime)

5. Wyznaczanie wrażliwości układu DC metodą Tellegena

6. Wyznaczanie wrażliwości metodą układu przyrostowego

7. Rozwiązanie układu przyrostowego metodą macierzową

8. Wyznaczanie wrażliwości układu rezystancyjnego

9. Projektowanie obwodu ze źródłami sterowanymi matodami: Hooka-Jeevesa oraz Gaussa-Seidela

Dla porównania przedstawiono rozwiązanie bezpośrednie tego zadania z układu dwóch równań.

10. Projektowanie układu rezystancyjnego metodami: Najszybszego spadku oraz Hooka-Jeevesa

11. Projektowanie układu korektora częstotliwościowego metodami: Gaussa-Seidela, Newtona-Raphsona oraz N-R z SVD

12. Projektowanie filtru aktywnego metodami: Hooka-Jeevesa, Gaussa-Seidela oraz Gradientową

Wstecz