WSTĘP OPIS MENU AKTUALNA STRONA ELEMENTY EDYCJI PRZYKŁADY POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

[ ADD ] [ ARC ] [ ASSIGN ] [ AUTO ] [ BOARD ] [ BUS ]
[ CHANGE ] [ CIRCLE ] [ CLOSE ] [ CONNECT ] [ COPY ] [ CUT ]
[ DELETE ] [ DIR ] [ DISPLAY ] [ DRC ] [ EDIT ] [ ERC ]
[ ERRORS ] [ EXPORT ] [GATESWAP] [ GRID ] [ GROUP ] [ HELP ]
[ HOLE ] [ INFO ] [ INVOKE ] [ JUNCTION ] [ LABEL ] [ LAYER ]
[ MARK ] [ MENU ] [ MIRROR ] [ MOVE ] [ NAME ] [ NET ]
[ OPEN ] [ OPTIMIZE ] [ PACKAGE ] [ PAD ] [ PASTE ] [ PIN ]
[ PINSWAP ] [ PREFIX ] [ QUIT ] [ RATSNEST ] [ RECT ] [ REDO ]
[ REMOVE ] [ RENAME ] [ REPLACE ] [ RIPUP ] [ ROTATE ] [ ROUTE ]
[ SCRIPT ] [ SET ] [ SHOW ] [ SIGNAL ] [ SMASH ] [ SMD ]
[ SPLIT ] [ TEXT ] [ UNDO ] [ USE ] [ VALUE ] [ VIA ]
[ WINDOW ] [ WIRE ] [ WRITE ]

Symbol [ * ] oznacza kliknięcie lewym klawiszem myszy.


ADD

Funkcja :  dodaje elementy z biblioteki do rysunku, przypisuje symbole schematowe urządzeniu. Prawy przycisk myszy obraca element o 90 °.

Składnia : 

ADD [nazwa obudowy]['nazwa'][orientacja] *

ADD [nazwa podzespołu]['nazwa'][orientacja] *

ADD [nazwa symbolu]['nazwa'] *

Przykład :  ADD   dil14    'US1'   90

[MENU]

 

ARC

Funkcja :  rysowanie łuku o zadanej średnicy, szerokości i długości. Prawy przycisk myszy zmienia kierunek krzywej.

Składnia :

ARC [szerokość] * * *

ARC CW [szerokość] * * *

ARC CCW [szerokość] * * *

Przykład :  ARC   10 * * *

[MENU]

 

ASSIGN

Funkcja :  przyporządkowuje klawisze funkcyjne do funkcji programu.

Składnia :

ASSIGN [klawisz][komenda]

Przykład :  ASSIGN  F1  MOVE

[MENU]

 

AUTO

Funkcja :  start AUTOROUTERA.

Składnia :

AUTO   lub   AUTO [nazwa_sygnału]

Przykład :  AUTO  vcc

[MENU]

 

BOARD

Funkcja :  tworzy płytkę na podstawie schematu. Dostępna tylko w module schematowym. W przypadku, gdy na schemacie istnieją bramki z urządzenia, dla którego nie została zdefiniowana obudowa lub gdy na schemacie istnieją bramki z urządzenia, którego nie wszystkie wyprowadzenia zostały przypisane punktom lutowniczym obudowy, wygenerowanie płytki nie powiedzie się (zostanie wyświetlony komunikat o błedzie. Przed użyciem komendy BOARD należy zachować zbiór ze schematem (patrz [WRITE])

Składnia :

BOARD

[MENU]

 

BUS

Funkcja :  rysuje magistrale ( szyny ) na schemacie. Dostępna tylko w module schematowym. Można zdefiniować szynę np. A [0..15];   ATBUS: A[0..15], B[0..7], RESET

Składnia :

BUS [nazwa_szyny] * ...

Przykład :  BUS  ATBUS

[MENU]

 

CHANGE

Funkcja :  zmienia parametry.

Składnia :

CHANGE [opcja] [parametr]

Przykład :  CHANGE  width  10

[MENU]

 

CIRCLE

Funkcja :  dodaje okręgi do rysunku. Środkowy przycisk myszy zmienia warstwę aktywną. Pierwsze kliknięcie oznacza środek, drugie promień.

Składnia :

CIRCLE [grubość] * *

Przykład :  CIRCLE  0.100 * *

[MENU]

 

CLOSE

Funkcja :  zamyka bibliotekę.

Składnia :

CLOSE

[MENU]

 

CONNECT

Funkcja :  przyporządkowuje punkty lutownicze obudowy (package pads) do symboli końcówek (pinów). Dostępne tylko w module schematowym przy definiowaniu elementów.

Składnia :

CONNECT [nazwa_symbolu . nazwa_pinu] [nazwa_padu]

Przykład :  CONNECT  A.wej1 n5   A.wej2 n6  A.wyj1 n7 B.wej1 n2 ...

[MENU]

 

COPY

Funkcja :  kopiuje elementy i objekty umieszczając je na rysunku. Pierwszym kliknięciem wybiera się obiekt, drugim umieszcza na rysunku.

Składnia :

COPY * *

[MENU]

 

CUT

Funkcja :  wycina element lub ich grupę i umieszcza w schowku. Kliknięciem myszy wybiera się obiekt.

Składnia :

CUT *

[MENU]

 

DELETE

Funkcja :  usuwa obiekty i elementy. Kliknięciem myszy wybiera się element.

Składnia :

DELETE *   lub   DELETE SIGNALS

[MENU]

 

DIR

Funkcja :  pokazuje katalogi.

Składnia :

DIR [ścieżka]

[MENU]

 

DISPLAY

Funkcja :  wybiera warstwy oglądane na ekranie.

[MENU]

 

DRC

Funkcja :  sprawdza poprawność projektu (reguł projektowania).

Składnia :

DRC

SetParameter

Ustala określone parametry.

MaxErrors=50

Określa maksymalną ilość błędów przypadającą na jedną warstwę. Jeżeli liczba błędów przekroczy ustaloną wartość test zostanie przerwany. Wartość standardowa - 50.

MinDist=10

Określa minimalne odstępy między różnymi sygnałami. Wartość określa się w aktualnej jednostce siatki. Wartość standardowa - 10 milicali.

MinDiameter=40

Określa minimalną średnicę punktów lutowniczych (pads) i przelotek. Wartość standardowa - 40 milsów (milicali).

MaxDiameter=255

Określa maksymalną średnicę punktów lutowniczych i przelotek. Wartość standardowa - 255 milsów.

MinDrill=24

Określa minimalną średnicę otworów w padsach i przelotkach. Standardowo - 24 milsy.

MaxDrill=255

Określa maksymalną średnicę otworów. Standardowo - 255 milsów.

MinWidth=10

Określa minimalną szerokość ścieżek. Standardowo - 10 milsów.

MaxWidth=255

Określa maksymalną szerokość ścieżek. Wartość standardowa - 255 milsów.

MinPad=8

Określa minimalną szerokość obszaru, jaki ma pozostać naokoło punktów lutowniczych i przelotek po wywierceniu otworu. Wartość standardowa 8 milsów.

MinSmd=10

Określa minimalną wielkość padu SMD. Standardowo 10 milsów.

Overlap

Wywołuje test na nakładanie się ścieżek (zwarcia).

Angle

Wywołuje test na kąt zaginania ścieżek. Wszystkie ścieżki poprowadzone pod kątem innym niż 45 stopni traktowane są jako błąd.

OffGrid

Wywołuje test sprawdzania rastra. Wszystkie elementy umieszczone poza rastrem traktowane są jako błąd.

Clear

Kasuje wieloboki zaznaczające błędy orazinformacje o błędach w podmenu. Wykonywane automatycznie podczas nowego testu DRC.

Signal=[nazwa sygnału]

Określa nazwę sygnału który ma być sprawdzany. Przy podaniu nazwy sygnału wszystkie testy są wykonywane tylko dla tego sygnału.

**

Dwa kliknięcia myszą zaznaczają prostokątny obszar, w którym będzie przeprowadzany test. Jeżeli na końcu komendy wprowadzimy średnik [;] to test jest przeprowadzany na obszarze całej płytki (o ile nie został wcześniej zdefiniowany obszar do sprawdzania).

[MENU]

 

EDIT

Funkcja :  ładuje istniejący projekt lub otwiera nowy.

Składnia :

EDIT [nazwa].[rozszerzenie]

gdzie rozszerzenia to: BRD- dla płytek; SCH- dla schematów; MAC- dla obudów (package); SYM- dla symboli; DEV- dla urządzenia; S1:S99- dla arkuszy schematów (od 1 do 99).

[MENU]

 

ERC

Funkcja :  sprawdzanie schematu ideowego pod kątem błędów  elektrycznych. Wynik sprawdzania zapisywany jest w pliku tekstowym o takiej samej nazwie jak edytowany projekt i rozszerzeniu .ERC. Dostępna tylko w module schematowym.

Składnia :

ERC [nazwa pliku]

[MENU]

 

ERRORS

Funkcja :  pokazuje błędy znalezione komendą DRC. Lewy klawisz myszy powiększa błędy na ekranie. Środkowy klawisz usuwa błędy z menu.

Składnia :

ERRORS

[MENU]

 

EXPORT

Funkcja :  wytwarzanie plików w kodzie ASCII. Parametrem jest nazwa pliku docelowego.

Składnia :

EXPORT NETLIST [nazwa pliku] - lista połączeń

EXPORT SCRIPT [nazwa pliku] - skrypt biblioteki

EXPORT NETSCRIPT [nazwa pliku] - lista połączeń dla załadowania rysunku w formie pliku tekstowego.

EXPORT PARTLIST [nazwa pliku] - lista części

EXPORT PINLIST [nazwa pliku] - lista pinów

EXPORT DIRECTORY [nazwa pliku] - lista plików katalogowych aktualnie otwartej biblioteki.

[MENU]

 

GATESWAP

Funkcja :  zamienia odpowiadające sobie bramki na schemacie. Dostępne tylko w module schematowym. Pierwsze kliknięcie zaznacza jedną bramkę, drugie - drugą bramką.

Składnia :

GATESWAP * *   lub   GATESWAP [nazwa_bramki1] [nazwa_bramki2]

Przykład :   GATESWAP US1A US1B

[MENU]

 

GRID

Funkcja :  określa wielkość rastra (siatki współrzędnych)

Składnia :

GRID [wielkość oczka]

[MENU]

 

GROUP

Funkcja :  określa grupę elementów. Prawym klawiszem myszy zamyka się wielobok. Kolejne kliknięcia oznaczają kolejne boki.

Składnia :

GROUP * * * ...

[MENU]

 

HELP

Funkcja :  pokazuje spis wszystkich komend.

Składnia :

HELP

[MENU]

 

HOLE

Funkcja :  dodaje otwory przeznaczone do wywiercenia w płytce lub obudowie.

Składnia :

HOLE drill *

[MENU]

 

INFO

Funkcja :  wyświetla cechy obiektów. Kliknięcie zaznacza obiekt.

Składnia :

INFO *

[MENU]

 

INVOKE

Funkcja :  przywołuje określony symbol w podzespole. Prawy klawisz myszy obraca bramkę o 90 stopni. Dany symbol musi mieć poziom Addlevel = Request.

Składnia :

INVOKE * [orientacja] *

INVOKE [nazwa_części] [nazwa_bramki] [orientacja]

[MENU]

 

JUNCTION

Funkcja :  umieszcza kropki na przecinających się połączeniach (NETS) na schemacie. Wstawienie kropki oznacza fizyczne połączenie przecinających się przewodów. Dostępne tylko w module schematowym. Kliknięcie określa miejsce wstawienia kropki.

Składnia :

JUNCTION *

[MENU]

 

LABEL

Funkcja :  dołącza etykiety tekstowe do szyn (BUS) i połączeń (NET). Dostępne tylko w module schematowym. Pierwsze kliknięcie wybiera szynę (połączenie), drugie - wstawia etykietę. Edycja etykiety odbywa się przez wywołanie komendy NAME

Składnia :

LABEL * *

[MENU]

 

LAYER

Funkcja :  zmienia i określa warstwy. Wpisanie komendy bez parametrów powoduje wywołanie tabeli z dostępnymi warstwami.

Składnia :

LAYER [numer_warstwy] [nazwa_warstwy]

LAYER [nazwa_warstwy]

Przykład :  LAYER  93  PINS

[MENU]

 

MARK

Funkcja :  określa znacznik (marker) na rysunku. Marker otrzymuje współrzędne (0.000;0.000).

Składnia :

MARK *

[MENU]

 

MENU

Funkcja :  umożliwia budowę własnego menu komend. Kolejne komendy muszą być oddzielone od siebie spacją.

Składnia :

MENU [komenda1] [komenda2]...

[MENU]

 

MIRROR

Funkcja :  wprowadza lustrzane odbicie obiektów i grup. Prawym klawiszem myszy wybiera się grupę.

Składnia :

MIRROR * ...

[MENU]

 

MOVE

Funkcja :  przesuwa obiekty i elementy. Aby przesunąć grupę elementów należy kliknąć prawym klawiszem myszy obok zaznaczonej grupy. Kolejne kliknięcie prawym klawiszem powoduje obrót grupy o 90 stopni. Aby zakończyć działanie funkcji należy kliknąć lewym przyciskiem.

Składnia :

MOVE * *

[MENU]

 

NAME

Funkcja :  wyświetla i zmienia nazwy elementów.

Składnia :

NAME *

[MENU]

 

NET

Funkcja :  rysuje połączenie (NET) na schemacie. Funkcja dostepna tylko w module schematowym. Prawym klawiszem zmienia się sposób "zaginania" połączeń. Pierwsze kliknięcie lewym klawiszem ustala początek połączenia, drugie - koniec.

Składnia :

NET * * ...

NET [nazwa_połączenia] * ...

[MENU]

 

OPEN

Funkcja :  otwiera bibliotekę do edycji.

Składnia :

OPEN [nazwa_biblioteki]

Przykład :   OPEN   DEMO ;

[MENU]

 

OPTIMIZE

Funkcja :  łączy segmenty ścieżek. Użycie prawego klawisza myszy powoduje wykonanie komendy dla uprzednio określonych grup.

Składnia :

OPTIMIZE [nazwa_sygnału]

OPTIMIZE * ..

[MENU]

 

PACKAGE

Funkcja :  określa obudowę urządzenia (device). Dostępna tylko w module schematowym przy edycji elementów.

Składnia :

PACKAGE [nazwa_obudowy]

Przykład :  PACKAGE  DIL14

[MENU]

 

PAD

Funkcja :  dodaje punkty lutownicze (pads) do obudowy dla danego urządzenia. Prawy klawisz myszy obraca pad. Dostępne są pady okrągłe (round), kwadratowe (square), ośmiokątne (octagon) oraz ośmiokątne wydłużone (xlongoct i ylongoct).

Składnia :

PAD [średnica_padu] [kształt_padu] [nazwa] *

Przykład :  PAD 0.1 square pad1 *

[MENU]

 

PASTE

Funkcja :  kopiuje zawartość schowka na rysunek. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy obraca kopię.

Składnia :

PASTE *

[MENU]

 

PIN

Funkcja :  określa końcówki (wejścia i wyjścia) dla symboli. Kliknięcie prawym klawiszem myszy obraca końcówkę o 90 stopni. Dostępne funkcje (Function) to: pin bez specjalnej funkcji (NONE), pin z negacją (DOT), pin z wej. zegarowym (CLK) oraz pin z zanegowanym wej. zegarowym  (DOTCLK). Kierunek przepływu sygnału i typ pinu (Direction) określają parametry: niepodłączony (NC), wejściowy (IN), wyjściowy (OUT), wej./wyj. (I/O), końcówka odbioru zasilania (PWR) i ogólna końcówka zasilania (SUP), typu otwarty kolektor lub otwarty dren (OC), pasywny - dla elementów biernych (PAS) oraz wyjście wysokiej impedancji HIZ. Można również określić długość pinu (Lenght) - długi (LONG), krótki (SHORT), punkt (POINT). Parametr Visible określa oznaczanie wyprowadzenia (z lub bez nazw wyprowadzenia / punktu lutowniczego). Dostepne są opcje: On, Off i NoPad. Parametr Swaplevel określa poziom wymiany. Ten sam poziom wymiany oznacza możliwość zamiany pinów (np. wejścia bramki AND). Swaplevel = 0 oznacza, że wyprowadzenie nie może być wymieniane.

Składnia :

PIN [funkcja] [kierunek] [długość] *

Przykład :  PIN  dot  in  short

[MENU]

 

PINSWAP

Funkcja :  zamienia końcówki (PIN) lub punkty lutownicze (PAD). Pierwsze kliknięcie zaznacza jeden pin (pad), drugie - następny pin (pad).

Składnia :

PINSWAP * *

[MENU]

 

PREFIX

Funkcja :  określa przedrostek dla nazwy symbolu (przy edytowaniu nowego elementu).

Składnia :

PREFIX [przedrostek]

Przykład :  PREFIX us

[MENU]

 

QUIT

Funkcja :  kończy program

Składnia :

QUIT

[MENU]

 

RATSNEST

Funkcja :  upraszcza połączenia obliczając najkrótsze możliwe połączenia (airwires).

Składnia :

RASTNEST

[MENU]

 

RECT

Funkcja :  dodaje prostokąty do rysunku. Kliknięcia zanaczają rogi po przekątnej. Środkowy przycisk myszy zmienia warstwę aktywną.

Składnia :

RECT * *

[MENU]

 

REDO

Funkcja :  wykonuje czynność cofniętą przez komendę UNDO. Standardowo przypisany klawisz F10.

Składnia :

REDO

[MENU]

 

REMOVE

Funkcja :  usuwa pliki, urządzenia, symbole, obudowy i arkusze. Rozszerzenia plików jak przy komendzie EDIT.

Składnia :

REMOVE [nazwa]

REMOVE [nazwa.rozszerzenie]

Przykład :  REMOVE US1    lub     REMOVE MYSCH.S6

[MENU]

 

RENAME

Funkcja :  zmienia nazwy symboli, urządzeń lub obudów.

Składnia :

RENAME [stara_nazwa] [nowa_nazwa]

[MENU]

 

REPLACE

Funkcja :  zamienia obudowę na płytce. Kliknięcie zaznacza element do zamiany. UWAGA : można zamienić tylko obudowę mniejszą obudową większą (np.DIL14 na DIL16)

Składnia :

REPLACE [nazwa_nowej_obudowy] *

[MENU]

 

RIPUP

Funkcja :  zamienia ścieżki na połączenia proste (airwires). Kliknięcie zaznacza ścieżkę.

Składnia :

RIPUP *

RIPUP [nazwa_ścieżki_1] [nazwa_ścieżki_2] ...

[MENU]

 

ROTATE

Funkcja :  obraca obiekty i elementy. Prawy przycisk myszy obraca uprzednio określoną grupę elementów. Kliknięcie zaznacza element do obrotu.

Składnia :

ROTATE *

[MENU]

 

ROUTE

Funkcja :  zamienia niewytrasowane połączenia w ścieżki. Kliknięcia oznaczają początek i koniec ścieżki. Prawy klawisz myszy zmienia nachylenie ścieżki. Środkowy klawisz myszy zmienia aktywną warstwę (warstwa elementów - TOP - lub lutownicza - BOTTOM).

Składnia :

ROUTE * * ...

ROUTE [szerokość_ścieżki] * *

[MENU]

 

SCRIPT

Funkcja :  wykonuje plik komend. Można użyć do ładowania menu odpowiedniego do czynności wykonywanych w danej chwili lub do wykonania szeregu czynności (makro).

Składnia :

SCRIPT [nazwa_pliku]

[MENU]

 

SET

Funkcja :  zmienia parametry systemu. Stosuje się m.in. do ustalenia ścieżek dostępu do bibliotek, katalogu płytek, schematów itp.

Składnia :

SET [opcje]

Przykład :  SET lbr_patch c:\eagle\lbr

[MENU]

 

SHOW

Funkcja :  wyświetla informacje o wybranym obiekcie (np. parametry ścieżki).

Składnia :

SHOW *

SHOW [nazwa]

[MENU]

 

SIGNAL

Funkcja :  określa sygnały

Składnia :

SIGNAL * *

SIGNAL [nazwa_sygnału] * *

SIGNAL [nazwa_sygnału] [nazwa_elementu] [nazwa_punktu_lutowniczego]

Przykład :  SIGNAL vcc * *

[MENU]

 

SMASH

Funkcja :  oddziela tekst typu >NAME (nazwa) i >VALUE (wartość) od elementów

Składnia :

SMASH *

[MENU]

 

SMD

Funkcja :  dodaje elementy SMD (montażu powierzchniowego) do rysunku. Prawy przycisk myszy obraca punkt lutowniczy elementu SMD. Środkowy przycisk myszy zmienia warstwę.

Składnia :

SMD *

SMD [szerokość_x] [nazwa] *

SMD [szerokość_x] [szerokość_y] [nazwa] *

Przykład :  SMD 0.1 0.05 p1 *

[MENU]

 

SPLIT

Funkcja :  dzieli ścieżki na odcinki. Prawy klawisz myszy zmienia nachylenie ścieżki (można również użyć komendy SET)

Składnia :

SPLIT * * ...

[MENU]

 

TEXT

Funkcja :  dodaje text do rysunku. Kliknięciem ustala się miejsce umieszczenia rysunku. Prawy klawisz myszy obraca tekst o 90 stopni. Przycisk środkowy zmienia aktywną warstwę. Domyślna orientacja - 0 stopni.

Składnia :

TEXT [tekst] [orientacja] *

Przykład :  TEXT board1 90 *

[MENU]

 

UNDO

Funkcja :  cofa ostatnio wykonaną operację. Funkcji tej standardowo przypisany jest klawisz F9.

Składnia :

UNDO

[MENU]

 

USE

Funkcja :  przywołuje bibliotekę.

Składnia :

USE [nazwa_biblioteki]

[MENU]

 

VALUE

Funkcja :  wyświetla i zmienia wartości.

Składnia :

VALUE *

VALUE [wartość] *

VALUE [nazwa] [wartość] *

VALUE [ON / OFF]

[MENU]

 

VIA

Funkcja :  dodaje przelotki do projektu.

Składnia :

VIA *

VIA [średnica] [kształt] *

[MENU]

 

WINDOW

Funkcja :  powiększa lub zmniejsza widok rysunku (odpowiednik zoom). Symbol [;] oznacza wybranie komendy ; z menu.

Składnia :

WINDOW [;]

WINDOW * [;]

WINDOW * * [;]

WINDOW * * *

WINDOW [współczynnik skali]

WINDOW FIT - dopasowuje wilekość widoku rysunku do rozmiaru okna

[MENU]

 

WIRE

Funkcja :  dodaje ścieżki do rysunku. Pierwsze kliknięcie oznacza początek ścieżki, drugie - koniec. Prawy klawisz myszy zmienia nachylenie ścieżki. Przycisk środkowy zmienia aktywną warstwę.

Składnia :

WIRE * * ...

WIRE [szerokość ścieżki] * * ...

[MENU]

 

WRITE

Funkcja :  zapisuje aktualnie edytowany rysunek lub bibliotekę (odpowiednik komendy SAVE). Wywołanie komendy bez parametrów powoduje wyświetlenie okna dialogowego.

Składnia :

WRITE

WRITE [nazwa_pliku]

[MENU]