edittop.gif (2655 bytes)

WSTĘP OPIS MENU SPIS KOMEND AKTUALNA STRONA PRZYKŁADY POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Na tej stronie znajduje się opis edycji bibliotek - tworzenie nowej biblioteki, nowej obudowy, nowego sybolu elementu oraz nowego urządzenia.


Biblioteka programu EAGLE zawiera trzy składniki dla każdego elementu elektrycznego - symbol, urządzenie (device) oraz obudowa (package).

SYMBOL - reprezentuje schematyczną postać elementu;

URZĄDZENIE - inaczej nazywane podzespołem, jest schematycznym odpowiednikiem obudowy i zawiera wszystkie symbole obecne w jednym elemencie (np.: bramki w układzie scalonym TTL). Urządzenie może również zawierać tylko jeden symbol (np.: w przypadku rezystora).

OBUDOWA - reprezentuje fizyczną postać elementu na płytce (np. obudowa 14-sto nóżkowa typu DIL14);

 

Edycję biblioteki rozpoczynamy od jej stworzenia lub otworzenia istniejącej (komendą OPEN) w przypadku gdy chcemy poprawić element lub dołączyć nowy do istniejącej biblioteki. Kolejnymi krokami są: zdefiniowanie obudowy, symbolu i urządzenia.

 

 

TWORZENIE NOWEJ BIBLIOTEKI

 

Aby utworzyć nową bibliotekę wysterczy wpisać komendę [OPEN] oraz nazwę biblioteki.

PRZYKŁAD :

OPEN  nowa_bibl

 

 

DEFINIOWANIE OBUDOWY

 

1.  Wybranie obudowy.

eled1.gif (2931 bytes)

Za pomocą komendy [EDIT] należy określić nazwę nowej obudowy (np.: EDIT  DIL14.MAC). Można także wybrać komendę EDIT z menu i z otwartego okienka wybrać MACRO, NEW i wpisać nazwę obudowy. W przypadku edycji istniejącej obudowy wybieramy MACRO, a następnie z okienka wybieramy nazwę istniejącej obudowy.

 

 

2.  Tworzenie obudowy.

Na początku należy umieścić punkty lutownicze, w zależności od typu obudowy, zwykłe lub SMD (komendy [PAD], [SMD]). Następnie punkty należy nazwać (komenda [NAME]). Po tej czynności rysujemy na warstwie TPlace zarys obudowy elementu (komenda [WIRE]). Następnie, przy pomocy komendy [TEXT], umieszcza się etykiety >NAME  oraz >VALUE  odpowiednio na warstwach TNames i TValues. Etykieta >NAME oznacza kolejną nazwę elementu w obwodzie (np.: US1, C5, R3), a >VALUE określa wartość elementu lub, w przypadku układu scalonego, jego nazwę (np.: UCY7400, 100kom - dla rezystora, 10nF - dla kondensatora). Jeżeli pod obudową lub pewnymi jej obszarami nie mogą przechodzić ścieżki należy zdefiniować tzw. obszary zastrzeżone. Wykonuje się to za pomocą komend [RECT] i [CIRCLE] na warstwach TRestrict, BRestrict oraz VRestrict. Do zdefiniowania otworu montażowego (gdy element przechodzi przez płytkę lub jest do niej przykręcany) używa się komendy [HOLE].

 

3.  Definiowanie kolejnych obudów.

Wykonuje się to przez powtarzanie czynności z punktów 1 i 2.

 

4.  Zapamiętanie zdefiniowanych obudów.

Zapamiętanie wykonanej pracy wykonuje się wybierając komendę [WRITE]. Następnie, jeżeli nie będą edytowane inne elementy (symbol lub urządzenie), należy zamknąć bibliotekę wybierając polecenie [CLOSE].

 

UWAGA:

Za pomocą komend [CUT] i [PASTE] możemy stosować istniejące obudowy, jako bazę do tworzenia nowych.

 

 

DEFINIOWANIE SYMBOLI

 

1.  Wybranie symbolu.

Za pomocą komendy [EDIT] należy określić nazwę nowego symbolu (np.: EDIT  ANDY.SYM). Można także wybrać komendę EDIT z menu i z otwartego okienka wybrać SYMBOL, NEW i wpisać nazwę symbolu. W przypadku edycji istniejącego symbolu wybieramy SYMBOL, a następnie z okienka wybieramy nazwę istniejącego symbolu.

 

2.  Definiowanie symbolu.

Używając komendy [WIRE} należy narysować kształt symbolu. Następnie, przy pomocy komendy [PIN]  trzeba umieścić wyprowadzenia oraz określić ich opcje, takie jak: Name, Direction, Funkction, Lenght, Visible oraz Swaplevel. Opcje te można ustawić bezpośrednio w komendzie [PIN] lub później, stosując komendę [CHANGE]. Opis opcji znajduje się przy opisie komendy [PIN]. Ostatnim krokiem przy definiowaniu symbolu jest umieszczenie, przy użyciu komendy [TEXT] , etykiet >NAME  i  >VALUE   odpowiednio na warstwach Names  i  Values.

 

3.  Definiowanie kolejnych symboli.

Należy powtarzać kolejne czynności opisane w punktach 1 i 2.

 

4.  Zapamiętanie zdefiniowanych symboli.

Zapamiętanie wykonanej pracy wykonuje się wybierając komendę [WRITE]. Następnie, jeżeli nie będą edytowane inne elementy (obudowa lub urządzenie), należy zamknąć bibliotekę wybierając polecenie [CLOSE].

 

UWAGA:

Za pomocą komend [CUT] i [PASTE] możemy stosować istniejące symbole, jako bazę do tworzenia nowych.

Piny doprowadzenia mocy dla komponentów są zdefiniowane z kierunkiem "Pwr".

Symbole zasilania w diagramach obwodu (np.: GND, VCC) mają wyprowadzenia z kierunkiem "Sup".

 

 

DEFINIOWANIE URZĄDZEŃ

 

1.  Wybranie podzespołu.

Za pomocą komendy [EDIT] należy określić nazwę nowego urządzenia (np.: EDIT  74xx.DEV). Można także wybrać komendę EDIT z menu i z otwartego okienka wybrać DEVICE, NEW i wpisać nazwę urządzenia. W przypadku edycji istniejącego urządzenia wybieramy DEVICE, a następnie z okienka wybieramy nazwę istniejącego urządzenia.

 

2.  Umieszczenie symboli w urządzeniu.

Stosując komendę [ADD] dodaje się kolejne symbole do urządzenia. Następnie należy przyporządkować parametry Name i Addlevel do każdego symbolu. Używa się w tym celu komend [NAME] oraz [CHANGE]. Jeżeli urządzenie używa do wyprowadzneia zasilającego oddzielnego symbolu należy odpowiednio ustawić parametry Addlevel | Request. Ustawiając parametr Value na wartość On lub Off określa się, czy wartość na schemacie może być zmieniana lub czy nazwa podzespołu ma być stosowana i nie może być zmieniona.

 

3.  Przypisanie obudowy do urządzenia.

Stosując komendę [PACKAGE] przyporządkowuje się obudowę do urządzenia. Następnie trzeba przyporządkować wyprowadzenia symboli do odpowiednich wyprowadzeń (punktów lutowniczych) obudowy. Wykonuje się to za pomocą komendy [CONNECT]. W celu automatycznego generowania nazwy urządzenia komendą [PREFIX] ustala się tzw. prefix dla urządzenia (np.: R dla rezystorów, IC lub US dla układów scalonych).

 

4.  Definiowanie kolejnych urządzeń.

Powtarza się kolejne czynności z punktów od 1 do 3.

 

5.  Zapamiętanie edytowanych urządzeń.

Zapamiętanie wykonanej pracy wykonuje się wybierając komendę [WRITE]. Następnie, jeżeli nie będą edytowane inne elementy (obudowa lub urządzenie), należy zamknąć bibliotekę wybierając polecenie [CLOSE].

 


TWORZENIE PŁYTEK WIELOWARSTWOWYCH

 

Program EAGLE umożliwia projektowanie płytek wielowarstwowych. Używa się wówczas nie tylko warstw sygnałów Bottom i Top ale także warstw Route2 ... Route15. Dodatkowe poziomy muszą zostać wyświetlone podczas procesu trasowania (z menu: komenda [DISPLAY] po wywołaniu której należy wybrać odpowiednią warstwę lub z klawiatury, np: DISPLAY ROUTE2).

 

EDYCJA WARSTW SYGNAŁOWYCH

Do trasowania warstw wewnętrznych używa się komendy [ROUTE], tak samo jak dla innych warstw. Zmiana warstwy następuje przez wywołanie komendy [LAYER] lub przez kliknięcie środkowym klawiszem myszy. Program automatycznie łączy wszystkie warstwy za pomocą przelotek. Przy drukowaniu rysunku dodatkowych warstw nalezy pamiętać o aktywowaniu punktów lutowniczych (pads) i przelotek (vias) dla tych warstw.

Przy trasowaniu automatycznym (za pomocą AUTOROUTERA) należy dokonać zmian w pliku DEFAULT.CTL. AUTOROUTER używatylko tych poziomów, które są aktywowane w pliku z parametrem PrefDir.[nr_poziomu]=[ /, 0].

 

EDYCJA WARSTW ZASILANIA

Warstwy zasilania mogą zostać wprowadzone przez ponowne nazwanie jednej z warstw Route2 ... Route15 w ten sposób, że nowa nazwa składa się z nazwy sygnału poprzedzonej znakiem "@". Np.: jeśli sygnał GND ma być niezależną warstwą zasilania (używając do tego np. warstwy Route2) należy ją nazwać stosując komendę [LAYER] w następujący sposób:

LAYER  2  @GND

W pliku kontroli AUTOROUTERA (np.: DEFAULT.CTL) parametr PrefDir odpowiedniego poziomu musi zostać określony jako "0" (np.: PrefDir.2 = 0).

AUTOROUTER automatycznie połączy puntkty lutownicze, punkty lutownicze SMD oraz przelotki z odpowiednimi warstwami wewnętrznymi.


 

EDYCJA ETYKIET TEKSTOWYCH

 

Edycji etykiet tekstowych elementów, zarówno przy obróbce schematów jak i płytek, dokonuje się przy użyciu komendy [SMASH]. Komenda to oddziela związek pomiędzy etykietami tekstowymi (>NAME, >VALUE) a wybranym obiektem. Po zastosowaniu tej komendy można dokonywać edycji (zmiana rozmiaru, obrót, zmiana położenia względem siebie) etykiet.

 

I.  Zmiana rozmiaru.

1.  Wybrać komendę [SMASH] z menu, a na stępnie kliknąć na obiekt, dla którego ma zostać wykonane rozdzielenie.

2.  Wybrać z menu komendy [CHANGE] | [SIZE].

3.  Wybrać żądany rozmiar.

4.  Kliknąć etykiety, które mają ulec zmianie.

 

II.  Obrót etykiet.

1.  Wybrać komendę [SMASH] z menu, a na stępnie kliknąć na obiekt, dla którego ma zostać wykonane rozdzielenie.

2.  Wybrać z menu lub wpisać z klawiatury komendę [ROTATE].

3.  Kliknąć wybraną etykietę lub grupę etykiet.

 

III.  Zmiana położenia etykiet względem siebie.

1.  Wybrać komendę [SMASH] z menu, a na stępnie kliknąć na obiekt, dla którego ma zostać wykonane rozdzielenie.

2.  Wybrać z menu lub wpisać z klawiatury komendę [MOVE].

3.  Za pomocą myszy przesunąć etykietę (lub wybraną grupę etykiet) w żądane położenie.