PIERWSZE KROKI

 
Celem tego rozdziału jest zapoznanie Cię z głównymi funkcjami i komendami programu EAGLE.
Musisz niestety na wstępie zapamiętać kilka generalnych zasad, które pomogą Ci posługiwać się programem EAGLE. Są to:

1) Każde polecenie lub tekst wpisywany z klawiatury kończymy wciśnięciem klawisza ENTER.
2) Wszystkie komendy wprowadzone z klawiatury można skracać do jednej lub dwóch pierwszych liter.(Na przykład
    komenda WINDOW może być wywołana przez wciśnięcie klawisza W zatwierdzając go zgodnie z pkt.1. ENTER-em).
    Tak samo komenda AUTO jest równoważna napisaniu AU. ADD=A.
3) Nie ma znaczenia czy używasz małych, czy dużych liter.
4) Przy analizowaniu zwróć uwagę na średnik (;) ma on bardzo ważne znaczenie w programie. Jeśli więc jest napisane
    WINDOW; oznacza, że trzeba napisać WINDOW i wcisnąć klawisz ; (lub wybrać te komendy z menu).


WPROWADZENIE DO PROGRAMU EAGLE


    Po wystartowaniu programu na ekranie powinno pokazać się czarne tło z listą menu z prawej strony. Pod menu pojawi się czerwony prostokąt nakładający się na drugi, jaśniejszy. To zostanie wyjaśnione trochę póżniej. W górnym, lewym rogu widzimy jednostkę pomiarową i w tej samej linii, nazwę płytki. (BOARD:UNNAMED).
Aby wprowadzić nową nazwę, np. TEST.BRD są dwa sposoby:
        - z klawiatury piszemy EDIT TEST.BRD. lub
        - wybieramy z menu komendę EDIT; z ukazującego się podmenu wybieramy BOARD, NEW i wprowadzamy nazwę
          nowej płytki: TEST; w tym przypadku rozszerzenie .BRD jest generowane automatycznie.
 Jeśli chcesz opuścić podmenu należy wyprowadzić kursor na zewnątrz tego podmenu i sklikować. Ten sam efekt uzyskasz za pomocą komend SET Menu_Drop ON lub po prostu klawiszem ESC.
Uwaga: Podmenu ukazuje się w miejscu położenia kursora. Jeśli chcesz wyświetlić podmenu w określonym miejscu, umieść tam kursor i napisz EDIT.
Teraz, kiedy już umiesz posługiwać się menu, zróbmy krótki przegląd możliwości programu EAGLE:
        - wybierz EDIT z menu komend
        - wybierz DEMO2 (płytka TEST zniknie) Na ekranie pokaże się projekt płytki  z umieszczonym rzutem elementów,
          ale bez połączeń. Aby nanieść siatkę połączeń
        - wybierz SCRIPT i DEMO. Tak właśnie EAGLE rysuje połączenia elektryczne.
        - sygnały (na razie za pomocą prostych linii) pomiędzy poszczególnymi punktami na płytce. Następnym zadaniem jest
           zamiana tych prostych linii na ścieżki i to w taki sposób, aby nie przecinały się one w żadnym punkcie! Autorouter zrobi
           to za Ciebie bardzo szybko!
        - napisz AUTO; Teraz popatrz, jak EAGLE trasuje ścieżki za Ciebie. Kiedy trasowanie jest skończone, w górnym,
          lewym rogu pojawia się komunikat: Autorouter: finished (100%) Teraz zanim przejdziemy do poważniejszych prac,
          ważną komendą jest
        - QUIT ..która pozwala Ci w każdym momencie wyjść z programu. Na pytanie EAGLE'a czy na pewno chcesz wyjść
          (Really quit?) odpowiedz twierdząco klikując "yes" lub pisząc "y" na klawiaturze. Jako alternatywę masz możliwość
          powrotu do programu przez wybranie "no" z podmenu, lub napisanie "n".
 

ZMIANA SKALI OBRAZU (ZOOMINING)
PRZESUWANIE OBRAZU (PANNING)

Na wstępie wywołaj płytkę o nazwie DEMO3:
        - EDIT DEMO3.BOARD (nie ma znaczenia, czy używasz małych, czy dużych liter). Na ekarnie pojawia się pełna,
          kompletna płytka obwodu drukowanego z zaprojektowanymi już ścieżkami. Załóżmy, że chcesz dokładniej obejrzeć
          lewy górny róg płytki. Do tego celu używamy komendy WINDOW * * :, gdzie * oznacza kliknięcie myszą lub
          wprowadzenie współrzędnych z klawiatury. Dwa wybrane punkty stanowią narożniki powiększanego fragmentu obrazu,
          który to fragment ukazuje się zaraz po wciśnięciu z klawiatury lub wybraniu z menu średnika ";".
Teraz spróbuj sam:
        - wybierz myszą komendę WINDOW
        - przesuń kursor do górnego, lewego roku i sklikuj (gwiazdka pokazuje pierwszy narożnik)
        - przesuń kursor do środka ekranu i sklikuj
        - napisz ; lub wybierz komendę z menu. Zaobserwuj, co stanie się z jasnym i czerwonym prostokątami pod listą
          głównego menu w prawym dolnym rogu.
Aby powrócić do pełnego obrazu stosuj komendę:
        - WINDOW FIT; lub W F; lub po prostu funkcyjny F1
Spróbuj teraz kilka razy użyć komendy WINDOW i klawisza F1. Tym razem jednak przyciśnij prawy klawisz myszy zaraz po F1. Powrót obrazu do poprzedniej postaci zostaje natychmiast zatrzymany. Załóżmy, że powiększyłeś jakąś część całego obwodu, ale nie "wcelowałeś" dokładnie w żądany fragment. Wybierz zatem WINDOW i sklikuj w miejscu, które chcesz, aby było Twoim nowym środkiem obrazu. Zamknij polecenie za pomocą ";".
    Jeśli chcesz przesunąć obraz (ekran) na inną część rysunku, po prostu przesuń kursor w żądanym kierunku tak, aby "wyszedł" on poza ekran. Jest to tzw. autopanning. Póżniej przekonamy się, że intensywność autopanning można zmieniać za pomocą instrukcji SET. Autopanning jest nieaktywne w przypadku operowania niektórymi instrukcjami (np. ADD, MOVE). Celem uaktywnienia wówczas autopanningu należy wybrać ";".
    Następnym sposobem korzystania z komendy WINDOW jest powiększenie i zmniejszenie obrazu w określonym stosunku odpowiadającym odległości wzajemnej dwóch z trzech gwiazdek powstałych przez kliknięcia myszą. Wybierz WINDOW, a następnie zaznacz punkt (przez kliknięcie). Będzie to punkt centralny Twojego nowego obrazu. Następnie zaznacz drugi punkt w pobliżu i trzeci pomiędzy dwoma pierwszymi. Zaobserwuj, co się stanie: Zaznaczenie trzeciego punktu jest jednocześnie instrukcją wykonawczą powiększenia lub zmniejszenia obrazu. Skala tej zmiany (powiększenia lub pomniejszenia) jest określona stosunkiem odległości trzeciego i drugiego punktu do pierwszego. Tak więc, jeśli trzeci punkt będzie znajdował się poza dwoma piarwszymi, skala obrazu się powiększy.

Radzę Ci abyś się trochę tym pobawił !!!
W końcu, ostatnim sposobem na posługiwanie się komendą WINDOW jest po prostu napisanie:
        - WINDOW 2;  skala zwiększy się dwukrotnie lub tylukrotnie, jaką cyfrę wpiszesz, lub
        - WINDOW 0.5; wówczas skala powróci do stanu wyjściowego.

 POWRÓT