PODSTAWOWE DEFINICJE I PROCEDURY
 

    EAGLE jest wydajnym i szybkim programem do rysowania obwodów drukowanych na 255 poziomach (layers). Każdy z poziomów ma przypisany swój własny numer (od 1 do 255)  i może być wyświetlany na ekranie w kolorze definiowanym przez użytkownika. Istnieje możliwość kombinacji poziomów przy wykonaniu instrukcji wyjścia, tzn. dowolną kombinację poziomów możemy wydrukować na drukarce, ploterze lub fotoploterze.
Poziomy od 1 do 50 mają swoje specjalne funkcje. Właśnie na tych poziomach dokonuje się optymalizacja rozkładu elementów i ścieżek na płytce, i tylko na tych poziomach działa Autorouter.
 

FUNKCJE STAŁYCH POZIOMÓW

A. Obwód drukowany
            1. Poziom strony lutowniczej (Solder Layer)
            2. Poziom strony elementów (Component Layer)
            3. Punkty lutownicze, montażowe elementów (Pads)
            4. Przelotki kontaktowe (Vias)
            5. Niewytrasowane połączenia (Airwires)
            6. Plan rozmieszczenia elementów - warstwa elementów po stronie elementów (Placeplan)
            7. Obrys zewnętrzny płytki (Dimension)
            8. Obszar zastrzeżony po stronie lutowniczej (RestrictS)
            9. Obszar zastrzeżony po stronie elementów (RestrictC)
          10. Obszar zastrzeżony dla przelotek (RestrictV)
          11. Punkty bazowe elementów (Origins)
          12. Warstwa napisów po stronie lutowniczej (Backplace)

B. Schemat ideowy
          41. Pojedyńcze połączenia (Nets)
          42. Połączenia szynowe (Bus lines)
          43. Punkty kontaktowe symbolu elementu wraz z opisem (Pins)
          44. Schematyczny opis elementu (Symbols)
          45. Nazwy symboli (Names)  


DEFINICJE I OKREŚLENIA

AIRWIRE (Połączenie po linii prostej) Połączenie bezpośrednie pomiędzy dwoma punktami na płytce. Linie te odpowiadają poszczególnym sygnałom ze schematu ideowego i mają takie same nazwy. Airwires są także, w zależności od okoliczności, nazywane airlines "połączenia powietrzne" lub rubberbands "tamy gumowe". Ze względu na brak odpowiednika polskiego, będziemy używali określenia angielskiego. Airwires mogą być zamienione na ścieżki albo ręcznie za pomocą komendy ROUTE albo za pomocą AUTOROUTERA.
ARC (Łuk) Linia biegnąca po części okręgu. Zauważ, że łuk nie może być uważany za część sygnału.
BUS (Szyna) Istnieje tylko wtedy, jeśli jest zakupiony Moduł rysowania schematów (Schematic Entry Module). Szyna może zawierać dowolną ilość pojedyńczych połączeń (Nets) lub innych szyn i jest rysowana jako jedna linia na poziomie szyn (Bus Layer).
CIRCLE (Okrąg) Okrąg może mieć różną grubość i może być używany do definiowania obszarów zastrzeżonych.
DEFAULT  (Standartowy) Jedna z najbardziej użytecznych cech EAGLE'a jest mozliwość przyswajania wielu standartowych nastawów i parametrów, które pozwalają na bezproblemowe i bezkonfliktowe rozpoczęcie pracy przez nowego użytkownika.
Na przyklad "default value" w odniesieniu do siatki rastra wynosi 1/20 cala.
DEVICE (Podzespół) Istnieje tylko przy Module Rysowania Schematów. Podzespół istnieje tylko w bibliotece elementów i zawiera jeden lub kilka symboli obwodów do użytku na rysunku schematu ideowego. Definicja podzespołu zawiera nazwy i opcje w celu określenia, jak jej symbol jest identyfikowany na schemacie. Przez użycie komendy CONNECT wyprowadzenia podzespołu są przypisywane odpowiednim "nóżkom" w odpowiedniej obudowie.
DRAWING (Rysunek) Rysunek, to generalne określenie tego, co kreślimy na płytce, schemacie ideowym lub na nowym elemencie wprowadzonym do biblioteki.
ELEMENT  Elementem jest obudowa lub symbol, który może być umieszczony na rysunku. Element ma swoją nazwę (komenda NAME) i wartość (komenda VALUE).
GATE (Bramka) Ma to same znaczenie co symbol.
GRID (Oczko rastra) Siatka rastra jest zawsze obecna, choć może być niewyświetlana. Grid definiuje rozdzielczość rysunku i może być zadeklarowany w calach, milsach (1/1000 cala) w "default value" (1/20 cala) lub w milimetrach. Wyświetlona siatka rastra jest szczególnie użyteczna przy definiowaniu własnych elementów (tworzeniu własnej biblioteki). Elementy są umieszczane wg sieci rastra, lecz możesz, przy konieczności zmiany rastra, nakazać definiowanym elementom dostosować odległość między wyprowadzeniami do oczek nowego rastra.
LAYER  (Poziom rysunku) W EAGLU'u możemy rysować na maksymalnie 255 poziomach.
LIBRARY  (Biblioteka) Podzespoły, schematy pojedyńczych elementów i obudowy są zapamiętywane w tej samej bibliotece i połączone razem: kilka schematów elementów może znaleść się w jednym podzespole. Podzespół w kontekście schematu ideowego odpowiada obudowie na płytce i odpowiednie wyprowadzenia podzespołu odpowiadają odpowiednim wyprowadzeniom obudowy. Na rysunku można wykorzystać kilka bibliotek, z których każda może zawierać schematy pojedyńczych elemenetów, podzespołów i obudów.
MACRO Określa sekwencję komend przypisanych klawiszom funkcyjnym.
NET  (Połączenia na schemacie ideowym) Pojęciem tym określone są indywidualne połączenia pomiędzy dwoma wyprowadzeniami podzespołu na rysunku schematów. Dla uproszczenia i skrócenia opisu będziemy używali terminu angielskiego. Nets są rysowane na Net Layer za pomocą komendy NET, gdzie każda net zostaje nazwana. Nets'y o tej samej nazwie są łączone razem. Wyprowadzenia Pwr (Power Input Pins)- mocy są łączone automatycznie i nie wymagają osobnego prowadzenia nets'ów.
OBJECTS (Niezbibliotekowane elementy rysunku. Obiekty) Pojęciem tym określa się wszelkie rysowane kształty, które nie są pobierane z bibliotek. Są one zwykle umieszczane za pomocą myszy. Są to np.: ścieżki, okręgi, punkty lutownicze, przelotki, etc.
PACKAGE (Obudowy) Obudowy są magazynowane w bibliotekach elementów razem z wszelkimi informacjami: punktami bazowymi, nazwą, połażeniem i kształtem punktów lutowniczych (padsów) pod wyprowadzenia, jakiekolwiek powiązane obszary zastrzeżone, teksty etc. Obudowa może być zespołem elementów i ścieżek (macros), a może nie zawierać sygnałów. Obudowy mogą być zdefiniowane i zmieniane przy użyciu trybu edytowania obudów (package edit mode).
PAD (Punkt lutowniczy, montażowy elementów przewlekanych). Określenie to używane jest do punktów kontaktowych (wyprowadzeń) obudów. Dla uproszczenia opisu będziemy używali wymiennie terminu angielskiego. Pad's mogą być okrągłe ośmiokątne, ośmiokątne wydłużone; mogą mieć również określone przez użytkownika otwory do wiercenia. Pad'sy są rysowane na Pad Layer tylko w Package Edit Mode i każdy uzyskuje swoją nazwę (numer).
PIN (Wyprowadzenia w schematach ideowych). Określeniem tym nazywane są wyprowadzenia w elementach lub obudowach na poziomie schematu ideowego. Pin'sy są przypisywane pewnym seriom. Na przykład Kierunków (Directions) (In, Out, I/O, OC, NC, Pwer, Sup, Pas, Hiz), Funkcji (Clk, Dot, Dotclk, None). Pin'sy mogą mieć nazwy, które ujawniają się lub nie ujawniają się na rysunku i mogą być wymienne z innymi pins'ami.
RASTER (Por. GRID) Siatka rastra odpowiada najczęściej jednostce 1/20 cala.
RATSNEST  Komenda, która optymalizuje długość airwires pomiędzy poszczególnymi wyprowadzenimi.
RECTANGLE (Prostokąt) Kształt często używany do deklarowania obszarów zastrzeżonych.
RESTRICTED AREAS (Obszary zastrzeżone) Obszary zdefiniowane na płytce, które są niedostępne dla Autoroutera (t.j. obszary gdzie z pewnych względów trzeba wytrasować ścieżki ręcznie).
SCREEN REFRESH  (Przywracanie pierwotnego obrazu na ekran).
SEGMENT  Ścieżki mogą składać się z kilku segmentów, które są względem siebie załamane, o zmiennej szerokości etc. Proste odcinki (fragmenty) ścieżek mogą składać się z kilku segmentów.
SHEET  (Arkusz). Rysunek schematu ideowego może być tworzony na kilku sheet'ach (maks. na 99). Wszystkie sheet'y dla tego samego schematu są przechowywane w tym samym zbiorze (file). Połączenia pomiędzy poszczególnymi sheet'ami są dokonywane przez używanie tych samych nazw połączeń (nets) lub szyn (bus).
SIGNAL  (Sygnał) Sygnały są połączeniami na płytce i posiadają zawsze jakąś nazwę. Sygnały są definiowane albo przez narysowanie połączeń za pomocą komendy WIRE lub przez narysowanie airline za pomocą komendy SIGNAL.
SYMBOL Symbole są definiowane w bibliotekach elementów i są przypisane podzespołom. Symbole określają elementy elektryczne do użytku w schematach ideowych. Zawierają pins'y, ich nazwy i ich przynależności (np. Direction). Na przykład NAND jest symbolem bramki, podczas gdy 7400 jest symbolem podzespołu.
VIA Są to przelotki - przelotowe otwory kontaktowe pomiędzy ścieżkami po stronie elementów i stronie lutowniczej. Przelotki są automatycznie umiejscawiane przez EAGLE'a w czasie trasowania, zmiany położenia ścieżek etc. Przelotki mogą być ręcznie umiejscawiane w dowolnej pozycji za pomocą komendy VIA.
WIRE (TRACK) Ścieżka. Komenda WIRE jest używana do układania ręcznego ścieżek na płytce. (W edytorze schematów do rysowania połączeń używa się komendy NET lub BUS). Ścieżki przypisane nazwy sygnałów i mogą składać się z szeregu segmentów o różnej grubości.


KOMENDY DO WYWOŁANIA LUB OPUSZCZANIA ZBIORÓW

EDIT       Komenda do wywołania obrazu płytki lub schematu w celu jego (jej) edycji.
OPEN     Komenda do otwarcia biblioteki w celu edycji obudów, schematów lub podzespołów.
USE        Komenda do wywołania istniejącej już biblioteki w celu umieszczenia z niej elementu na płytce.
ADD       Komenda do wybrania konkretnej obudowy, lub schematu elementu z wcześniej zadeklarowanej biblioteki i umieszczenie jej (jego) na rysunku.
WRITE  Komenda do zapamiętania rysunku lub nowego elementu wprowadzonego do własnej biblioteki.
CLOSE  Komenda do zamknięcia biblioteki po edytowaniu.
QUIT     Komenda do wyjścia z EAGLE'a i powrotu do DOS'a.


 POWRÓT