PODSTAWOWE CECHY PROGRAMU EAGLE

- maksymalna powierzchnia płytki 64x64 cali (ok. 160x160 cm)
- rozdzielczość 1/1000 cala (1 mil)
- dowolne jednostki: cale, milimetry, milsy, tzw."default value"- 1/20 cala
- dowolne grubości i średnice ścieżek, punktów lutowniczych montażowych (pads), przelotowe (vias), otworów do wiercenia
- rózne kształty punktów lutowniczych: okrągły, kwadratowy, ośmiokątny, ośmiokątny wydłużony
- obudowy konwencjonalne i SMD
- do 255 różnych bibliotek do wykorzystania przy jednym projekcie
- do 255 poziomów (layers), definiowalne kolory
- bezskokowe powiększanie i przesuwanie obrazu
- wprowadzanie listy połączeń (netlist input)
- automatyczne sprawdzanie poprawności rozkładu elementów na płytce (Design Rule Check, DRC)
- automatyczne sprawdzanie poprawności połączeń elektrycznych na schematach ideowych (Electrical Rule Check, ERC)


Automatyczne sprawdzanie poprawności rozkładu elementów na płytce
(Design Rule Check, DRC)

Funkcja DRC sprawdza automatycznie poprawność rozkładu elementów i ścieżek na płytce a w szczególności:
        - minimalną odległość pomiędzy ścieżkami
        - nakładające się na siebie ścieżki (zwarcia)
        - ścieżki położne względem siebie pod innym kątem, niż 45 stopni
        - maksymalną i minimalną średnicę punktu lutowniczego
        - maksymalną i minimalną średnicę otworu wierconego
        - maksymalną i minimalną średnicę szerokości ścieżki
        - szerokość pierścienia miedzi w punkcie lutowniczym
        - minimalny punkt lutowniczy SMD
        - elementy nie mieszczące się w zadeklarowanym rastrze

  
RYSOWANIE SCHEMATÓW IDEOWYCH

    Jeśli posiadasz Moduł Rysowania Schematów (Schematic entry module), możesz za pomocą EAGLE'a rysować schematy ideowe układów elektronicznych i transponować je na obrazy obwodów drukowanych w sposób automatyczny.
Biblioteki, które są dostarczone z EAGLE'em zawierają nie tylko schematy obudów do projektowania płytki, lecz także odpowiadające im schematy ideowe. Dlatego też, za pomocą prostej komendy BOARD, można zmieniać cały schemat ideowy układu elektronicznego (z symbolami połączeń i opisami wyprowadzeń) na projekt płytki obwodu drukowanego
z umieszczonymi obok rysunkami obudów, gotowych do umieszczenia ich na płytce.
 


AUTOMATYCZNE TRASOWANIE SCIEŻEK (AUTOMATIC ROUTING)


 
    Autorouter umożliwia automatycznie, w sposób optymalny trasować ścieżki na projektowanym obwodzie. Komenda AUTO może być używana do trasowania pojedyńczych połączeń lub całej płytki. Przez zastosowanie powierzchni zastrzeżonych (restricted areas) możemy wytrasować automatycznie tylko niektóre fragmenty płytki. Jeśli zastrzeżenie będzie dotyczyło całej jednej strony płytki, autorouter zaprojektuje nam obwód jednostronny.
    Wykonywanie komendy AUTO może być w dowolnym miejscu zatrzymane i uruchomione od nowa. Przed ponownym jej uruchomieniem może być dokonana dowolna ilość "ręcznych" operacji. Komenda UNDO może być używana krok po kroku do zlikwidowania skutków kolejnych Twoich operacji trasowania, aż do zamiany wytrasowanych ścieżek w linie proste łączące poszczególne punkty (airwires). Komenda REDO przywróci wszystkie "zlikwidowane" operacje.

Następujące zasady wstępne obowiązują przy zastosowaniu komendy AUTO:
 1) Ręcznie wytrasowane ścieżki muszą być "położone" za pomocą segmentów tworzących między sobą kąt 45 stopni (lub
    wielokrotność). Jeśli używane są inne kąty, pojawia się komunikat o błędzie, komenda SNAP).
 2) Elementy i ścieżki muszą być umieszczone w rastrze (grid) 1/20 cala. Jest to tzw. "default value".
 3) Punkty lutownicze pod elementy SMD (montażu płaskiego) nie mogą być "trasowane" automatycznie komendą AUTO.
 4) Autorouter działa standartowo na dwóch warstwach (strona lutownicza i strona komponentów) - są to tzw. warstwy
    sygnałów i na dowolnej liczbie zadeklarowanych warstw zasilania.
 5) Ujemne wartości dla punktów bazowych poszczególnych elementów nie są akceptowane (pojawia się komunikat
    o błędzie). Oznacz to, że punkt o współrzędnych (0.0) powinien znajdować się w lewym dolnym rogu autoroutowanej
    powierzchni.
 6) Maksymalna powierzchnia, na której działa Autorouter wynosi 20.000 oczek rastra z maksymalnym wymiarem boku x
    lub y 300 oczek (jednostek) t.j. 15 cali.


PŁYTKI WIELOWARSTWOWE


 
    Tak jak płytki jedno lub dwustronne, EAGLE umożliwia Ci projektowanie obwodów  wielowarstwowych. W tym celu należy zadeklarować własną warstwę (używając komendy LAYER) i rysować ścieżki za pomocą komendy WIRE.
    Komendy SIGNAL i ROUTE nie mogą być używane na warstwach zadeklarowanych przez użytkownika, ponieważ ścieżki poprowadzone na tych warstwach nie mają przypisanych nazw sygnałów.
POWRÓT